ORION Organizacja Społeczna
DESIGN, DOM, PRAWO I INNE

Jak przebiega rejestracja w UDT?

blank

Zgodnie z aktualnymi przepisami, urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz regularnych przeglądów konserwacyjnych UDT wraz z decyzją o dopuszczeniu do ruchu. Sprawdź, jak przebiega rejestracja w UDT.

Przygotowanie urządzenia do rejestracji w UDT

Zarejestrowanie urządzenia, które podlega DT jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Procedura rejestracji wymaga przedłożenia odpowiedniej dokumentacji dźwignicy oraz złożenia stosowanego wniosku do lokalnej jednostki UDT.

Dokumentacja techniczna, która powinna być przedstawiona UDT musi zawierać m.in.:

  • techniczny opis urządzenia,
 • schemat pneumatyczny, hydrauliczny i elektryczny,
 • kopię świadectw przebytych badań technicznych,
 • instrukcję eksploatacji,
 • dokumentację uzupełniającą,
 • rysunek zestawieniowy.

Do wniosku o przeprowadzenie badania technicznego należy załączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia w języku polskim. Po zweryfikowaniu zgłoszenia przez lokalną jednostkę UDT i uzupełnieniu ewentualnych braków UDT wytypuje inspektora UDT, który po ustaleniu dogodnego dla przedsiębiorcy terminu wykona badanie odbiorcze.

Badanie odbiorcze urządzenia

W trakcie badania odbiorczego przeprowadzanego przez inspektora UDT w obecności przedsiębiorcy, uprawnionego konserwatora i uprawnionego operatora, organ właściwej jednostki UDT wykona:

 • sprawdzenie zgodności wyposażenia i konstrukcji urządzenia z przesłaną dokumentacji,
 • wykona badanie odbiorcze u eksploatującego,
 • sprawdzi stan techniczny i prawidłowość oznakowania urządzenia,
 • określi prawidłowość i kompletność dokumentacji technicznej.

Zakres badania odbiorczego powinien obejmować:

 • przeprowadzenie prób funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem oraz prób z przeciążeniem lub prób równoważnych,
 • sprawdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia.

Urządzenie powinno być uprzednio przygotowane do badania odbiorczego, zainstalowane i sprawnie technicznie. Poza tym eksploatujący musi zapewnić bezpieczne warunki do przeprowadzenia badania, a także udostępnić niezbędne przyrządy oraz obciążenia.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji badania inspektor UDT wystawi protokół z badania oraz wyda decyzję, która umożliwi legalną eksploatację dźwignicy, a także wystawi rachunek za zrealizowaną usługę.

Badania kontrolne i okresowe

Poza badaniem odbiorczym urządzenie podlegające UDT musi być cyklicznie poddawane badaniom kontrolnym oraz okresowym, które ustalą, czy w trakcie eksploatacji nie doszło do zmian instalacyjnych lub awarii mogących zagrozić życiu operatorów oraz najbliższego otoczenia dźwignicy. Badania okresowe i kontrolne przeprowadza się na wniosek eksploatującego raz do roku. Jeśli w trakcie eksploatacji doszło do usterki lub wypadku, konieczne jest zgłoszenie wniosku o doraźne badanie techniczne.

Szukasz firmy, która maksymalnie ułatwi Ci zgłoszenie urządzenia do UDT oraz przygotuje urządzenia podlegające dozorowi technicznemu do badań odbiorczych, kontrolnych, okresowych i doraźnych? Sprawdź ofertę firmy dźwigowej Urbanek, która świadczy usługi z zakresu przeglądu UDT.