Skip to content Skip to footer
ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Jak przekazać 1% podatku

Dowiedz się więcej, jak wspierać działania pożytku publicznego

Połowa lutego to czas, kiedy zaczynamy rozliczać nasz podatek za poprzedni rok z urzędem skarbowym. To również czas wzmożonych działań organizacji pozarządowych zachęcających nas do przekazania 1% naszego podatku na ich rzecz.

Co roku możemy zadecydować, czy 1% podatku od naszych dochodów ma zostać wykorzystane przez aparat państwowy do realizacji wyznaczonych przez niego celów czy będzie poświęcony na realizację działań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe.

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Zakres objętych działań określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, takich jak m.in.:

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Nie wszystkie organizacje pozarządowe mogą być odbiorcami naszego 1% podatku. Do tego uprawnia status „Organizacji Pożytku Publicznego”. W 2021 roku wśród ponad 140 000 organizacji pozarządowych w Polsce status taki posiada prawie 8800 organizacji. Listę tych organizacji można znaleźć w serwisie pozytek.gov.pl lub korzystając z wyszukiwarki na stronie pozytek.ngo.pl.

Jeżeli chcesz mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość i wiesz, jakie działania są dla Ciebie osobiście ważne, to decyzja o przekazaniu 1% podatku dochodowego jest dobrym sposobem okazania swoich przekonań.

Jeżeli jesteś osobą zdecydowaną i aktywnie gospodarującą swoimi środkami, do przekazania 1% podatku powinno przekonać Cię to, że to ty decydujesz, jak kwota pochodząca z Twojego podatku zostanie wydatkowana.

Jeżeli jesteś osobą wrażliwą i chcesz uczestniczyć w budowaniu lepszego społeczeństwa, możesz w ten sposób szybko i łatwo wesprzeć organizacje zgodne z wartościami, jakie wyznajesz.

Decyzja o przekazaniu 1% podatku jest ważna i może przyczynić się do rozwoju naszego społeczeństwa. Warto zatem zastanowić się, komu przekażemy środki.

Obecnie prawie wszystkie organizacje pozarządowe próbują komunikować się ze społeczeństwem za pośrednictwem Internetu. Warto sprawdzić dokonania organizacji na stronie www lub profilu społecznościowym. Powinny być łatwo dostępne ważne dokumenty organizacji jak statut i sprawozdania finansowe z lat ubiegłych. Obowiązkowym aspektem życia każdej organizacji o statusie OPP jest zamieszczanie sprawozdania na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Im mniej organizacja ma do ukrycia, tym lepiej.

> ZOBACZ SPRAWOZDANIA ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Oprócz wskazania nr wpisu fundacji w KRS mamy również do rozstrzygnięcia, czy zgodzić się na przekazanie do fundacji swoich danych osobowych i czy podać dodatkowe informacje w postaci np. danych kontaktowych. Pola te nie są obowiązkowe do wypełnienia (lub zaznaczenia).

Zachęcamy do wyrażenia zgody – nie jest to bowiem obarczone ryzykiem upowszechnienia Twoich danych osobowych. Dokumenty zawierające te informacje są opatrzone klauzulą „tajemnica skarbowa”. Oznacza to, że zarówno pracowników skarbowych i organizacji pozarządowych obowiązuje szczególny tryb postępowania z tymi dokumentami: muszą być dostarczone za pokwitowaniem do upoważnionej osoby, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia miejsca, w którym są przechowywane oraz nie można udostępnić zawartych w nich informacji nikomu nieuprawnionemu.

Ponadto dane kontaktowe pozwolą organizacji pozarządowej wyrazić swoją wdzięczność i poinformować o podjętych działaniach pożytku publicznego w wyróżnionych przez nas celach szczegółowych. Jeżeli nie ma pewności, czy część naszego podatku została przekazana zgodnie z naszą dyspozycją, wyrażenie zgody pozwoli to skontrolować.

Przekazanie przez podatnika swojego 1% jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku należy zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisuje się numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy pamiętać o wpisaniu całego ciągu liczb, również z zerami na początku, tak jak w przypadku ORION Organizacja Społeczna – 0000499971. W polu „Wnioskowana kwota” wpisać należy kwotę, którą podatnik chce przekazać dla OPP. Nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W dobie daleko idącej cyfryzacji istnieje coraz więcej rozwiązań, które pozwalają w sposób elektroniczny rozliczyć się z podatku oraz przekazać 1% na wybraną organizację pożytku publicznego.

Jeśli nie decydujemy się na korzystanie z serwisu podatki.gov.pl można wybrać inne rozwiązania. Jako ORION Organizacja Społeczna rekomendujemy współpracę z firmą e-file, twórcą usługi e-pity.pl. Działalność ta od wielu lat wspiera organizacje pożytku publicznego realizując Akcję e-life. Jej celem jest zachęcenie podatników do świadomego przekazania 1% na cele dobroczynne. To właśnie ta firma w Polsce “uwolniła 1%”, umożliwiając podatnikom wybór dowolnej OPP, a organizacjom – prawo wpisania się do bazy OPP za darmo, bez umów, zobowiązań i ukrytych kosztów.

Aplikacja e-pity jest bezpłatna także na użytek komercyjny dla biur rachunkowych pod warunkiem przekazania przez nie 1% dowolnej OPP. Jeśli użytkownik nie chce przekazać 1%, musi opłacić wypełnienie deklaracji w aplikacji.

Użytkownicy programu e-pity, którzy w poprzednich latach przyłączyli się do Akcji e-life, przekazali już razem ponad 420.000.000 złotych. Do tej pory program e-pity pobrano ponad 30 milionów razy. Program jest wygodny w obsłudze, szybki, wczytuje dane z e-PITu, no i jest bezpieczny w użyciu.

Zapraszamy do sprawdzenia jak prosto można rozliczyć się z podatku i przekazać 1% na ORION Organizacja Społeczna. Po wejściu na poniższy link można wybrać formę rozliczania się online, do której nie potrzeba instalować żadnego oprogramowania na komputerze lub – jeśli tak ktoś woli – pobrać wersję na komputery z systemem Windows do samodzielnej instalacji.

* * *

Co dalej?

Chcielibyśmy Cię przekonać, że warto przekazać 1% podatku na wybraną przez Ciebie organizację pozarządową. Ważne jest dla nas, abyś kierował się swoimi przekonaniami i wartościami. Będziemy wdzięczni, jeżeli weźmiesz pod uwagę naszą fundację ORION Organizacja Społeczna i wpiszesz numer KRS 0000499971 w pole numer 137 w rubryce J: Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Nasze cele szczegółowe to

Jeśli są Ci bliskie nasze idee z zakresu działań pożytku publicznego, przekaż 1% na ORION Organizacja Społeczna. Numer KRS 0000499971. Możesz to łatwo zrobić korzystając z programu e-pity

Przeciwko przemocy psychicznej

Pozyskane środki przekażemy m.in. na realizację warsztatów
i webinariów na temat przemocy psychicznej oraz świadomości emocjonalnej, wynagrodzenie psychologów i prawników pomagających ofiarom przemocy psychicznej, a także tworzenie
i publikację materiałów edukacyjnych

Turystyka dźwiękowa dla osób niepełnosprawnych

Pozyskane środki przekażemy m.in. na realizację programów, audio-map i wycieczek audio-wizualnych z binauralnym dźwiękiem, pozwalające na wierne odwzorowanie lokalizacji oraz doświadczenie miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych

Rozwój kulturyi edukacji społecznej

Pozyskane środki przekażemy m.in. na realizację programów edukacyjnych oraz kulturalnych, realizację warsztatów, webinariów oraz publikację materiałów podnoszących poziom edukacji społecznej oraz wrażliwości społeczeństwa na kulturę i sztukę

Podaruj 1% podatku na
ORION Organizacja Społeczna
KRS: 0000499971

KAŻDE WSPARCIE SIĘ LICZY

Jak możesz jeszcze pomóc?

Jeśli możesz udostępnić wybrane przez Ciebie grafiki na Twoich mediach społecznościowych i zarekomendować znajomym i przyjaciołom wsparcie naszej fundacji, będziemy niezmiernie wdzięczni 🙂

Wystarczy kliknąć miniaturę i zapisać grafikę w pełnym rozmiarze.