#maszwsparcie

Uzyskaj darmową pomoc prawną

Nikt nie mam prawa Cię krzywdzić. Masz prawo do życia bez przemocy, która przejawia się na wiele sposobów i stanowi naruszenie nietykalności fizycznej, godności osobistej, intymności, własności czy brak opieki ze strony osób bliskich. Jedno jest pewne - za przemoc odpowiedzialność ponosi osoba, która ją stosuje, ponieważ nic nie usprawiedliwia krzywdzenia drugiej osoby.

Zdajemy sobie sprawę, że przeciwstawienie się oprawcy i zawalczenie o siebie jest bardzo trudne. Lęk, poczucie bezsilności czy ciągłego zagrożenia, które możesz doświadczać, nie są Twoimi sprzymierzeńcami.

Pamiętaj jednak, że nie jesteś sama. Skorzystaj z naszego wsparcia prawnego, abyś wiedziała, jakie prawa Ci przysługują, jak możesz przerwać doświadczenia przemocowe lub jak zachować się w obliczu zagrożenia przemocą. Darmowa pomoc prawna jest dla Ciebie!

Jak wygląda procedura wsparcia

0
Wysłanie zgłoszenia

Opisanie istniejącej sytuacji przemocowej oraz zostawienie kontaktu

0
Pierwszy kontakt

Ustalenie terminu właściwej rozmowy z prawnikiem

0
Omówienie sytuacji

Rozmowa o Twojej sytuacji wymagającej wsparcia

0
Zaczynamy działać

Zespół prawny podejmuje ustalone wspólnie działania

Regulamin

Do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej – uprawniona jest obecnie każda pełnoletnia kobieta, która została dotknięta problemem przemocy, oraz prawidłowo wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy i zaakceptuje poniższy regulamin.

Od grudnia 2021 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, celem odbycia konsultacji należy zarejestrować potrzebę jego odbycia za pomocą formularza na stronie internetowej projektu pod adresem: https://orion.fm/kampanie/zgloszenie lub telefonicznie pod numerem: 534 903 153 (od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 17:00), lub poprzez zgłoszenie e-mail na adres: maszwsparcie@orion.fm.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej rozmowy realizowanej poprzez jeden z popularnych i ogólnodostępnych komunikatorów internetowych (Skype, Zoom, MS Teams). Osoby, które ze względu na niepełnosprawność wzorku lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się poprzez Internet mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez email. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwym jest osobiste spotkanie w siedzibie podmiotu udzielającego porad prawnych tj. Szal i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp. p. w Warszawie.

W sposób szczególny z pomocy prawnej skorzystać mogą kobiety w ciąży, które z porad prawnych czy obywatelskich skorzystać mogą poza kolejnością. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością zmysłu wzroku oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania dedykowanych danemu rodzajowi niepełnosprawności lub przy użyciu tłumacza języka migowego. Udział tłumacza, jego koszty oraz dyspozycyjność należą do obowiązku osoby wnoszącej o udzielenie poradnictwa prawnego lub obywatelskiego.

W ramach realizowanego projektu, pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • nieodpłatną mediację lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
 • pomoc w przygotowaniu zawiadomień do organów ścigania, mających na celu przeciwdziałanie przemocy
 • pomoc w przygotowaniu zawiadomień do Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie w jakim dana sytuacja odnosi się do zjawiska przemocy
 • poradnictwo w zakresie szeroko rozumianego obszaru prawnego jakim są różne formy przemocy
 • udzieleniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego, o ile związane są z zagadnieniem przemocy ekonomicznej
 • prawa karnego w związku z doznawaną przez kobiety przemocą, w tym przemocą domową, seksualną i stalkingiem (nękaniem), skierowaniem sprawców przemocy na przymusowe leczenie;
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej, sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi, podziału majątku;
 • prawa pracy, w tym w sprawach o dyskryminację i molestowanie seksualne

Nieodpłatne poradnictwo prawne obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać przekierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej do „innych systemów pomocy”, które obejmują „w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, oraz interwencji kryzysowej” które są ogólnodostępne na terenie całego kraju.

W ramach przedmiotowego projektu każda zakwalifikowana zgłaszająca potrzebę pomocy kobieta, uzyska pomoc prawną świadczoną przez profesjonalnego doradcę prawnego, posiadającego praktyczną wiedzę w zakresie zjawiska przemocy. W ramach udzielanego poradnictwa i pomocy prawnej Kancelaria udzielać będzie wsparcia w wymiarze 2 godzin zegarowych dla jednej zakwalifikowanej kobiety. Preferowana metoda organizowania poradnictwa, oparta będzie na dwóch niezależnych spotkaniach, pierwszym w którym przedstawiony i zdiagnozowany zostanie problem, oraz drugim w którym zaproponowane i omówione zostanie rozwiązanie.

Z uwagi na zasady etyki adwokackiej i radcowskiej realizujący projekt prawnicy i prawniczki nie przyjmują klientek w sprawach, w których mają one ustanowionego pełnomocnika z wyboru lub z urzędu, chyba że oczekiwane działania dotyczą pomocy w napisaniu skargi na pełnomocnika.

Administratorem danych osobowych udostępnionych w celu uzyskania pomocy prawnej jest ORION Organizacja Społeczna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000499971, posiadająca NIP 7123285593. Przesłane przez Ciebie dane osobowe zostaną przekazane do Partnera projektu: SZAL I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Jabłonnie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000701317, posiadającego NIP 5272825697, w celu umożliwienia udzielenia wsparcia prawnego. Dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje w naszej Polityce prywatności https://orion.fm/fundacja/polityka-prywatnosci.

Jeżeli dane udostępnione przez zgłaszające potrzebę pomocy kobiety będą nieprawdziwe to pomoc prawna nie będzie mogła zostać udzielona.

Po udzieleniu wsparcia prawnego zakwalifikowane do pomocy kobiety zobowiązują się wypełnienia ankiety z pytaniami o odczucia i postawy wynikające z uzyskanego wsparcia, w tym o wzrost wiedzy w zakresie przysługujących praw, poczucia bezpieczeństwa czy zwiększenia pewności siebie.

Krzywdy, jakie dotknęły kobiety, którym została udzielona pomoc prawna, i sposoby radzenia sobie z przemocową sytuacją mogą zostać wykorzystane do wyznaczenia tematów webinariów z zakresu prawa lub tematu artykułu prawnego. W żadnym z tych przypadków nie zostaną ujawnione żadne dane osobowe uczestniczek naszego wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Aby jak najpełniej i najszybciej udzielić Ci wsparcia, potrzebujemy, abyś krótko opisała swoje doświadczenia przemocy i podała dane kontaktowe do siebie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest ORION Organizacja Społeczna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000499971, posiadająca NIP 7123285593 oraz Partner projektu SZAL I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Jabłonnie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000701317, posiadającego NIP 5272825697.

maszwsparcie logo lotus png
orion logo poziom czarne
maszwsparcie logo aktywni obywatele 3
maszwsparcie logo kancelaria 3