Moduł III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Pomoc Ponad Granicami

Celem głównym zadania jest udzielania wsparcia obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością oraz osobom im towarzyszących, którzy legalnie przebywają w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a którzy spotykają się z trudnościami m.in. z barierą językową, kulturową, finansową, aklimatyzacyjną, społeczną, integracyjną i ze znalezieniem zatrudnienia. Są to osoby posiadające w momencie wybuchu wojny, ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności I lub II grupy, oraz osoby im towarzyszące.

Projekt przewiduje wsparcia dla grupy 103 Uchodźców z niepełnosprawnościami (OzN) oraz 201 osób im towarzyszącym (OT). Beneficjenci będą korzystać z pomocy średnio 165 dni, osoby towarzyszące średnio przez 160 dni, z zastrzeżeniem, że pomoc w postaci zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania dla OzN będzie świadczona przez średnio 160 dni, a dla osób towarzyszących przez maksymalnie 60 dni.

Zadanie realizowane jest w terminie: 01.01.2024 - 30.06.2024 w Województwie Mazowieckim.

Wartość projektu: 4 079 724,00 zł. Numer umowy: PU3/000075/07/D
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Projekt "Pomoc Ponad Granicami" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Lider projektu - Fundacja Drogi. Organizacja powstała w październiku 2022 roku z inicjatywy Piotra Czaykowskiego, doświadczonego przedsiębiorcy z wieloletnim doświadczeniem w szeroko rozumianej branży marketingowej.
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ORION Organizaca Społeczna
Partner projektu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nasza Fundacja
Partner projektu
POMOC PONAD GRANICAMI

Wsparcie w projekcie jest udzielane m.in. poprzez

Poprawę warunków bytowych Uchodźców

Integrację i aktywizację społeczną

Poradnictwo specjalistyczne

Pomoc w uzyskaniu polskiego statusu osoby niepełnosprawnej,

Rehabilitację specjalistyczną, w tym terapię SI

Warsztaty grupowe m.in. integracyjne, psychoedukacyjne, etc.

Pomoc w otrzymaniu leków i środków higienicznych

Aklimatyzacja się w nowym otoczeniu

Aktywizację zawodowa

KATALOG DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

W zakresie aktywizacji społecznej i integracji

Asystenci integracyjni

Zapewniamy rozpoznanie potrzeb oraz codzienne wsparcie asystenta integracyjnego. Asystenci odgrywają kluczową rolę w adaptacji niepełnosprawnych uchodźców wojennych z Ukrainy do życia w Polsce, pomagając w pokonywaniu barier językowych, kulturowych i społecznych. Ich wszechstronna rola obejmuje wiele aspektów niezbędnych do skutecznej integracji beneficjentów.

Kompleksowa pomoc psychologiczna i terapeutyczna

Zapewniamy pomoc psychologiczną, prawną i terapeutyczną, zarówno indywidualną jak i grupową. Skupiamy się na traumach związanych z wojną, utratą bliskich, różnicach kulturowych oraz problemach związanych z niepełnosprawnością. Wsparcie grupowe umożliwia beneficjentom otwieranie się, dzielenie przeżyciami i wzajemną pomoc.

Treningi umiejętności społecznych

Organizujemy grupowe treningi umiejętności społecznych. Istnieje duża potrzeba rozpoznania i budowy umiejętności społecznych w innym kraju i kulturze. Przewidujemy wiele grupowych zajęć i treningów, zarówno dla dzieci jak i dorosłych z niepełnosprawnością.

Wsparcie specjalistów dostosowane do potrzeb

Zapewniamy wsparcie specjalistów w zależności od indywidualnych potrzeb beneficjentów. Prawnicy, pracownicy socjalni, pedagodzy, rehabilitanci, logopedzi, terapeuci SI i tłumacze oferują zróżnicowaną pomoc. Każdy specjalista wnosi nieoceniony wkład w proces aktywizacji społecznej i integracji, dostosowując usługi do unikalnych potrzeb każdego beneficjenta.

Spotkania integracyjne i warsztaty grupowe

Organizujemy grupowe spotkania integracyjne, np. zajęcia plastyczne, spotkania świąteczne, warsztaty psychoedukacyjne, spotkania kulinarne, wspólne pisanie bajek oraz inne wsparcia grupowe. Spotkania umożliwiają wymianę informacji o zwyczajach w Polsce i na Ukrainie oraz spędzanie czasu Polaków z obywatelami Ukrainy.

Zapewnienie wsparcia tłumaczeniowego

Przewidujemy zapewnienie wsparcia tłumaczeniowego z języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz tłumacza języka migowego. Asystenci językowi wspierają beneficjentów w pokonywaniu barier, umożliwiając pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Zapewnimy odpowiednią dostępność usług tłumaczeniowych niezbędnych dla skutecznej realizacji działań i osiągnięcia celów integracyjnych.

Pomoc w zakresie zakwaterowania

Zapewniamy wsparcie integracyjne beneficjentom i osobom towarzyszącym poprzez pomoc w zakresie zakwaterowania i poszukiwania miejsca zamieszkania. Wsparcie w zakresie pokrycia kosztów zamieszkania i wyżywienia będzie uzupełniające do środków przekazywanych przez wojewodę.

Zatrudnienie osób towarzyszących

Planujemy zatrudnić osoby towarzyszące, które znając specyfikę funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, zapewnią beneficjentom wsparcie i opiekę (asystenturę). Wynagrodzenia za pracę asystenta, uzasadnione ze względu na trudne warunki pracy i ryzyko zachorowania, pomag także tym osobom w uzyskaniu niezależności i stabilności materialnej.
KATALOG DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

W zakresie zapewnienia podstawowych potrzeb rehabilitacyjnych

Niezbędne, podstawowe potrzeby rehabilitacyjne

W zależności od wskazań lekarskich, jako wsparcie uzupełniające do rehabilitacji oferowanej przez publiczną służbę zdrowia. Rehabilitację zapewniamy w jednej z poradni/klinik rehabilitacyjnych lub w domu pacjenta, co przyczynia się do poprawy stanu zdrowia i kondycji fizycznej naszych beneficjentów.

Informowanie na temat przysługujących uprawnień

Udzielamy informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych ulg, możliwości zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób z niepełnosprawnościami. Oferujemy pomoc w uzyskaniu zleceń na ten sprzęt oraz częściowe sfinansowanie wkładu własnego w jego zakupie, lub pomagamy w uzyskaniu dofinansowania z PFRON w ramach modułu I projektu Pomoc obywatelom Ukrainy.
KATALOG DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

W zakresie aktywizacji zawodowej

Tworzenie profilu zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, wynikające z niej ograniczenia, ale przede wszystkim możliwości psychofizyczne i potencjał Beneficjentów

Wsparcie w procesie poszukiwania miejsca stażu lub zatrudnienia w innych projektach, min.: poprzez kontakt z potencjalnymi pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia

Zapoznanie Beneficjentów z warunkami stażu lub zatrudnienia w innych projektach na danym stanowisku

Monitorowanie przebiegu stażu lub zatrudnienia w innych projektach i udzielenie odpowiedniego wsparcia

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Zgłoś się do projektu

Zgoda na gromadzenie danych*
blank
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.