Polityka dotycząca konfliktu interesów

 • ORION Organizacja Społeczna

W trosce o wartości przyświecające Fundacji ORION Organizacja Społeczna przyjmuje się niniejszą Politykę dotyczącą konfliktu interesów, zwaną dalej „Polityką”,  zawierającą zbiór zasad prowadzących do uniknięcia konfliktu interesów.

W naszej Fundacji szczególną wagę przywiązuje się do przejrzystych relacji oraz czystych intencji w działaniach osób zaangażowanych w pracę na jej rzecz – tak zawodowo, jak i wolontarystycznie.

Polityka jest elementem myślenia o etyce naszych działań społecznych w ogóle i platformą do myślenia o tym, jak budować zaufanie do tych działań społecznych i do poszukiwania jak najlepszych rozwiązań. Celem przyjęcia Polityki jest dbałość o wiarygodność, zaufanie pomiędzy Fundacją a innymi organizacjami i budowanie poparcia społecznego.

§ 1

Konfliktem interesów dla nas jest sytuacja, gdy w kolizję wchodzą interes prywatny i odpowiedzialność publiczna osoby czy instytucji mającej władzę podjąć konkretną decyzję oraz wykorzystywanie organizacji o charakterze publicznym, w tym naszej Fundacji, do finansowania lub realizowania prywatnych interesów. 

§ 2

Rada Fundacji jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania swoich działań, przy czym jej członkowie i członkinie nie mogą być członkami ani członkiniami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 3

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do  członków i członkiń organów lub pracowników i pracownic oraz osób, z którymi członkowie i członkinie organów oraz pracownicy i pracownice organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków i członkiń organów lub pracowników i pracownic oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków i członkiń organów lub pracowników i pracownic oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie i członkinie jej organów lub pracownicy i pracowniczki oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 4

Członkami ani członkiniami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe i samorządowe.

§ 5

 1. Nie dopuszcza się sytuacji, w której w skład zespołu opiniującego oferty konkursowe składane przez Fundację w jednostkach samorządowych lub państwowych wchodzą członkowie i członkinie organów Fundacji oraz osoby, których udział w opiniowaniu ofert może powodować konflikt interesów i oferta Fundacji opiniowana jest przez ten zespół.

 2. Konflikt interesów, o którym mowa w ust. 1 może polegać, m.in.:

1) na związaniu stosunkiem pracy z Fundacją osoby wchodzącej w skład zespołu opiniującego oferty konkursowe składane przez Fundację w jednostkach samorządowych lub państwowych;

2) na świadczeniu pracy dla Fundacji w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku na podstawie stosunków cywilnoprawnych osoby wchodzącej w skład zespołu opiniującego oferty konkursowe składane przez Fundację w jednostkach samorządowych lub państwowych;

3) na byciu połączonym z osobami wchodzącymi w skład zespołu opiniującego oferty konkursowe składane przez Fundację w jednostkach samorządowych lub państwowych przez osobę przygotowującą wniosek składany przez Fundację związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, opieki lub kurateli.

§ 6

 1. Nie udziela się korzyści majątkowych ani osobistych osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe i samorządowe ani osobom wchodzącym w skład zespołu opiniującego oferty konkursowe składane przez Fundację w jednostkach samorządowych lub państwowych.

 2. Wyjątkiem zasady ustalonej w ust. 1 są:

1) sporadyczne, drobne upominki i zaproszenia na robocze spotkania połączone z jedzeniem o wartości nieprzekraczającej progu jednorazowego zwolnienia z podatku wskazanego w obowiązującej w Polsce ustawie podatkowej dotyczącego nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą;

2) zaproszenia na wydarzenia organizowane lub współorganizowane bądź objęte patronatem przez naszą Fundację.

§ 7

 1. Fundacja prowadzi rejestr korzyści, w którym ewidencjonuje korzyści majątkowe i osobiste otrzymane od osób obcych i przekazane osobom obcym przez członków i członkinie organów Fundacji i jej pracowników i pracownice, którzy podejmują decyzje w Fundacji.

 2. Każdy członek i członkini organów Fundacji, jej pracownik i pracownica, którzy podejmują decyzje w Fundacji, i otrzymali lub wręczyli korzyści majątkowe albo osobiste o wartości powyżej progu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1, są zobowiązani przekazać informację o tym fakcie w korespondencji mailowej na adres podany w KRS.

 3. Rejestr jest prowadzony przez Zarząd Fundacji, a coroczna informacja o jego zawartości przekazywana jest Radzie Fundacji wraz ze sprawozdaniem Zarządu. 

§ 8

Z uwagi na nieprowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej nie występują umowy sponsoringowe i niniejszy dokument nie zawiera regulacji w tym zakresie, do momentu zawarcia pierwszej takiej umowy.

§ 9

W przypadkach konfliktu interesów w sprawach prywatnych i urzędowych członek, członkini organu, pracownik lub pracowniczka Fundacji wyłącza się z działań opisanych w Polityce, mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność, a także nie podejmuje żadnych prac oraz zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami wbrew zasadom opisanym w Polityce.

§ 10

W sytuacjach nieopisanych w Polityce, w których może wystąpić konflikt interesów i Fundacja może zostać narażona na utratę zaufania publicznego, decyzję o sposobie działania podejmuje Zarząd w uzgodnieniu z Fundatorem.

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

 • ul. Hoża 86 lok. 410
 • 00-682 Warszawa
 • Email: orionfm@yahoo.com
 • KRS: 0000499971
 • NIP: 7123285593
 • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
 • Polityka prywatności
 • Regulamin wpłat darowizn
 • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.