Regulamin wpłat darowizn

I. Administrator strony

 1. Strona Internetowa www.orion.fm jest prowadzona przez ORION Organizację Społeczną (zwanej dalej „Fundacją”) z siedzibą i adresem we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74 lokal 320, 50-020 Wrocław, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000499971, NIP 7123285593, REGON 061657570

 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.  poprzez usługę FaniPay/FaniMani. 

II. Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania oraz zwroty wpłat i darowizn

 1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.

 2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu TPay.com.

 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji

Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online tj. przy użyciu kart płatniczych oraz poprzez przelew elektroniczny realizowana jest przez Paypal.

 1. Elektroniczne przelewy bankowe za pośrednictwem TPay.com

 2. Blik za pośrednictwem usługi TPay.com.

 3. Przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po zalogowaniu się do systemu Paypal (wymagane jest posiadanie konta Paypal), a następnie wybór dostępnych form płatności (portfel Paypal lub przypisana do konta karta debetowa/kredytowa). Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Fundacji. 

 4. Wpłaty bezpośrednio na konto bankowe ORION Organizacji Społecznej (ul. Piłsudskiego 74 lok 320, 50-020 Wrocław):
  Nest Bank PL 92 2530 0008 2041 1071 3655 0001

V. Przeznaczenie wpłat darowizn

Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.orion.fm będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, a w szczególności na:

 • Wspieranie wszelkich możliwych dróg rozwoju indywidualnego człowieka, ze szczególnym naciskiem na upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, a także właściwego stosunku do rozwoju indywidualnego, pracy nad samym sobą, podnoszenia uwagi i świadomości dotyczącej otaczającego świata.

 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zwracanie uwagi na integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących i słabosłyszących.

 • Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, sztuki oraz nauki za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej wśród młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących.

 • Wspieranie rozwoju techniki, technologii, innowacyjności oraz nauk społecznych.

 • Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego stosunku do kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Pomoc potrzebującym wobec wystąpienia sytuacji kryzysowych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar katastrof i klęsk żywiołowych poprzez działalność charytatywną.

 • Działania wspierające ochronę zdrowia fizycznego i umysłowego oraz promocja zdrowia samego w sobie, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących z odpowiedniej diety.

 • Promowanie właściwego stosunku do ekologii, przyrody, ochrony zwierząt, a także dziedzictwa przyrodniczego.

 • Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a także działalność na rzecz podmiotów trzeciego sektora.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www.orion.fm.

 2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.

 3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

 4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Paypal.

 5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, Darczyńca ma prawo informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane; do udostępniania i przeniesienia danych; do poprawienia i usunięcia danych; do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych; do ludzkiej interwencji i zakwestionowania decyzji w sytuacji, kiedy system mówi „nie”.

 6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn za wyjątkiem podmiotów opisanych w ust.4 Polityki Przetwarzania Danych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.

 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.

 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.orion.fm

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.