• Seminarium badawczo-edukacyjne na temat ekologii akustycznej

Konteksty hałasu

Projekt "Konteksty hałasu" to inicjatywa badawczo-edukacyjna mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ekologii akustycznej oraz wpływu hałasu na życie codzienne i zdrowie człowieka, a także na przyrodę.

  • Edukacyjna wartość projektu leży w przekazywaniu uczestnikom kompleksowych informacji, rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia oraz w promowaniu świadomego i odpowiedzialnego postępowania wobec środowiska akustycznego. Seminaria będą okazją do interdyscyplinarnej dyskusji, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.
  • Społeczna wartość projektu wynika z potrzeby budowania świadomości z zakresu ekologii akustycznej, w tym problematyki zanieczyszczenia hałasem.
  • W ramach projektu zostanie zwrócona uwaga na społeczną, kulturową, zawodową, zdrowotną, psychologiczną rolę dźwięku (i hałasu), w jaki sposób środowisko akustyczne wpływa na kulturową tożsamość wspólnot, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym).
  • Będzie to też okazja do dyskusji na temat roli hałasu w sztuce, muzyce i literaturze, a także jego wpływu na proces twórczy i artystyczny.

Projekt realizowany jest we wspólnie z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i ORION Organizacją Społeczną

blank
blank
blank

Aspekty projektu

Ekologia akustyczna jako dziedzina nauki zajmująca się badaniem relacji między dźwiękiem a środowiskiem, zarówno naturalnym, jak i stworzonym przez człowieka, skupia się na tym, jak dźwięk wpływa na środowisko i jak środowisko wpływa na dźwięk. Obejmuje ona wiele aspektów, od hałasu i jego wpływu na zdrowie i dobrostan, po kulturowe i historyczne znaczenie dźwięku w społeczeństwach.

Hałas
jego wpływ

Ekologia akustyczna bada negatywne skutki hałasu, takie jak stres, utrata słuchu, zaburzenia snu i wpływ na zdrowie psychiczne. Bada także, jak hałas wpływa na ekosystemy, na przykład na zwierzęta, które polegają na dźwięku do komunikacji, nawigacji i polowania.

Społeczny
aspekt dźwięku

W kontekście społecznym, ekologia akustyczna rozpatruje, jak dźwięki wpływają na interakcje społeczne, na przykład w miejskich przestrzeniach publicznych, w pracy czy w domu. Analizuje, jak projektowanie przestrzeni może wpływać na doświadczenia akustyczne i jak można je poprawić.

Kulturowe i historyczne
znaczenie dźwięku

Ekologia akustyczna bada również, jak różne kultury postrzegają dźwięk i ciszę, oraz jakie znaczenie mają one w różnych kontekstach kulturowych i historycznych. Na przykład, w niektórych kulturach cisza jest ceniona i uważana za świętą, podczas gdy w innych dźwięk i hałas mogą mieć istotne znaczenie społeczne lub religijne.

Projektowanie
przestrzeni

Ekologia akustyczna ma również istotne znaczenie dla projektowania przestrzeni, zarówno w kontekście urbanistycznym, jak i w projektowaniu wnętrz. Bierze pod uwagę, jak projektowanie budynków i przestrzeni publicznych może przyczyniać się do lepszego środowiska akustycznego.

Ekosystemy
i dźwięk

Badanie, jak dźwięki naturalne (takie jak szum wiatru, szum wody, śpiew ptaków) wpływają na ekosystemy i jak ludzka działalność zmienia te naturalne środowiska akustyczne. Na przykład, jak hałas generowany przez ludzką działalność wpływa na zachowania zwierząt.

Polityka
i prawo

Znaczenie ekologii akustycznej w polityce i prawie jest istotne dla tworzenia przepisów kontrolujących hałas i promujących zdrowe, ciche przestrzenie. Wiedza ta pozwala na tworzenie skutecznych regulacji, takich jak przepisy urbanistyczne czy standardy emisyjne.

Partnerzy seminarium

blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.