Statut

 • ORION Organizacja Społeczna
 • Rozdział I. Postanowienia ogólne

  § 1

  1. ORION Organizacja Społeczna o nazwie zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
  2. Fundacja została ustanowiona przez Artura Olejarczyka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Piotra Grzegorza Banderskiego, w dniu 21 lutego 2014 roku.

  § 2

  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
  2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
  3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. (uchylony)
  5. Fundacja dla wykonania zadań statutowych może tworzyć stałe lub czasowe placówki na terenie całego kraju, przystępować do fundacji na zasadach ustalonych przez Zarząd fundacji, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy fundacji w wybranych językach obcych.
  7. Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.
  8. Fundacja może używać nazwy skróconej: Organizacja Orion.

  § 3

  1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

  § 4

  Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

  § 5

  Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 • Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

  § 6

  1. Podstawowymi celami Fundacji są:

  1) Wspieranie wszelkich możliwych dróg rozwoju indywidualnego człowieka, ze szczególnym naciskiem na upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, a także właściwego stosunku do rozwoju indywidualnego, pracy nad samym sobą, podnoszenia uwagi i świadomości dotyczącej otaczającego świata.
  2) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zwracanie uwagi na integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących i słabosłyszących.
  3) Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, sztuki oraz nauki za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej wśród młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących.
  4) Wspieranie rozwoju techniki, technologii, innowacyjności oraz nauk społecznych.
  5) Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego stosunku do kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  6) Pomoc potrzebującym wobec wystąpienia sytuacji kryzysowych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar katastrof i klęsk żywiołowych poprzez działalność charytatywną.
  7) Działania wspierające ochronę zdrowia fizycznego i umysłowego oraz promocja zdrowia samego w sobie, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących z odpowiedniej diety.
  8) Promowanie właściwego stosunku do ekologii, przyrody, ochrony zwierząt, a także dziedzictwa przyrodniczego.
  9) Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a także działalność na rzecz podmiotów trzeciego sektora.

  2. Cele podstawowe Fundacji w całości zawierają się w sferze działalności pożytku publicznego, w szczególności obejmują zadania w zakresie:

  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  3) działalności charytatywnej;
  4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  5) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);
  6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  8) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  11) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  15) turystyki i krajoznawstwa;
  16) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  17) promocji i organizacji wolontariatu;
  18) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

  § 7

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Działanie na rzecz rozwoju sztuki i mediów niezależnych w Polsce i na świecie, w tym swobodnego przepływu i dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju życia kulturalnego i artystycznego, edukacji społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
  2. Działalność kulturalno-oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania, aktywności edukacyjnej, szkoleniowej informacyjnej oraz promocyjnej.
  3. Działanie na rzecz porozumienia i komunikacji międzyludzkiej w ramach wszelkich programów o charakterze integracji i współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko pojętej sztuki i kultury.
  4. Inicjowanie i wspieranie działań szerzących wiedzę społeczną o roli kultury w zbliżeniu narodów, wspieranie idei ponadgranicznej współpracy.
  5. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju sztuki synkretycznej oraz stymulowanie twórczego ruchu w środowiskach artystycznych.
  6. Działanie na rzecz pomocy osobom zagrożonym dyskryminacją społeczną poprzez umożliwienie im dostępu do dóbr kultury i edukacji oraz integralnego rozwoju osobistego.
  7. Organizowanie szkoleń i prelekcji z zakresu działań na rzecz bezpieczeństwa osobistego.
  8. Działania na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed cyberprzemocą.
  9. Działania w zakresie integracji społecznej.
  10. Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i edukacji.
  11. Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji oraz upowszechnianie wiedzy o jej działalności.
  12. Promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii, sposobu przekazu, animacji i edukacji społeczeństwa, psychologii, neurologii oraz szeroko rozumianego terminu NLP (programowanie neurolingwistyczne).
  13. Stworzenie interaktywnej platformy internetowej opisującej kulturę, sztukę, a także podejmującą zagadnienia naukowe.
  14. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
  15. Działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegająca na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, promocji zdrowia, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży ciężko lub nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich, marginalizowanych społecznie środowisk oraz wśród wychowanków domów dziecka i placówek adopcyjno-opiekuńczych, a także osób niesłyszących i słabosłyszących.
  16. Tworzenia ośrodka pracy Fundacji.
  17. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej w kraju poprzez promocję i propagowanie małych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć gospodarczych, organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie, w celu rozwoju gospodarczego kraju.
  18. Realizacja projektów podnoszących kluczowe kompetencje, właściwe postawy oraz umiejętności przydatne na rynku pracy.
  19. Działania z zakresu doradztwa zawodowego.
  20. Realizacja zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.
  21. Propagowanie działań oraz organizacja szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i wiedzy o ekonomii.
  22. Organizowanie szkoleń i warsztatów dotyczących tzw. kompetencji miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych.
  23. Przedstawienie zalet samodzielnej działalności gospodarczej w formie organizowania szkoleń, konferencji, organizowania spotkań z potencjalnymi kontrahentami, wydawanie biuletynów informacyjnych, gromadzenie danych zezwalających na ustalenie płaszczyzn działania i form dla nowo powstałych i powstających podmiotów, o których mowa w punkcie powyżej.
  24. (uchylony)
  25. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  26. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów artystycznych oraz nauki i dostępu do nowinek naukowych i technologicznych.
  27. Ogłaszanie, inicjowanie i organizowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich dotyczących kultury, sztuki, nauki, imprez artystycznych, koncertów, wystaw wynikających z zadań i działalności Fundacji.
  28. Promocja świadomego życia oraz wyborów indywidualnych poprzez zapewnienie dostępu do szeroko rozumianej kultury i sztuki.
  29. Inspirowanie społeczeństwa do świadomego rozwoju indywidualnego poprzez kontakt z nowościami z zakresu nauki o człowieku, neurologii, psychologii.
  30. Inspirowanie twórców i młodych ludzi do tworzenia dzieł tematycznie związanych z zadaniami Fundacji.
  31. Współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy innymi instytucjami i organizacjami podejmującymi podobne zadania co Fundacja.
  32. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i samorządowymi w celu opracowania i realizacji programów związanych z propagowaniem kultury i sztuki w społeczeństwie.
  33. Inicjowanie projektów wynikających z zadań Fundacji i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi.
  34. Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi Fundacji.
  35. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjno-szkoleniowej oraz wydawniczej promującej prace zgodne z profilem Fundacji.
  36. Prowadzenie i rozwój odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej (w tym wydawniczej) związanej z zadaniami i profilem Fundacji.
  37. Promowanie w kraju i za granicą artystów niedocenianych, młodych, undergroundowych, uprawiających marginalne działanie interaktywnej sztuki, ludzi sztuki z drugiego obiegu.
  38. Promowanie oraz informowanie na temat osiągnięć polskich naukowców, wynalazców oraz ośrodków badawczych i naukowych.
  39. Wspieranie i organizowanie działań (inicjatyw jak koncerty, wernisaże, wystawy, itp.) kulturalnych oraz wszelkich kierunków działalności artystycznej i kulturalnej w szczególności twórców i organizacji związanych z muzyką, malarstwem, fotografią i teatrem.
  40. Zamawianie dzieł sztuki oraz ich promocja.
  41. Edukację społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury oraz systematyzowanie i aktualizowanie wiedzy naukowej i specjalistycznej.
  42. Aktywizację osób wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych do tworzenia i uczestnictwa w kulturze oraz turystyce z naciskiem na osoby niesłyszące i słabosłyszące.
  43. Inicjowanie, prowadzenie, finansowanie i organizowanie działań kulturalnych oraz dotyczących rozwoju i promocji wiedzy oraz nauki.
  44. Współpraca z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami kultury na terenie kraju zajmującymi się animacją życia kulturalnego.
  45. Współpraca z polskimi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, innymi placówkami naukowymi i edukacyjnymi w zakresie realizacji projektów badawczych, edukacyjnych oraz szkoleniowych.
  46. Działania na rzecz szkół i innych jednostek edukacyjnych oraz samorządowych z zakresu bezpieczeństwa i zasad zachowania kryzysowego.
  47. Eksploracja oraz przywrócenie do obiegu kulturowego dzieł muzycznych zapomnianych bądź nieodkrytych.
  48. Umożliwianie współpracy różnorodnych środowisk i instytucji oraz organizacji NGO w projektach partnerskich jako odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie edukacji kulturalnej i naukowej społeczeństwa.
  49. Rozbudzanie i rozwijanie potencjału artystycznego u dzieci i młodzieży, w szczególności wśród osób niesłyszących i słabosłyszących oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  50. Działania na rzecz rozwoju pasji i talentów dzieci i młodzieży.
  51. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów.
  52. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
  53. Propagacja współzawodnictwa oraz zdrowej konkurencji wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację wydarzeń sportowych oraz edukacyjnych.
  54. Organizacja wydarzeń sportowych jako formy zabezpieczania czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych i eliminacji alternatywy dla zachowań aspołecznych.
  55. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
  56. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, różnych form wypoczynku oraz pomocy finansowej i rzeczowej dla ośrodków i organizacji pracujących z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi.
  57. Prowadzenie działalności wydawniczej celem zbierania funduszy na wsparcie i rozwój organizacji pracujących z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi.
  58. Prowadzenie działalności promujących rozwój i budowę poczucia własnej wartości, pewności siebie oraz świadomego wyboru drogi życiowej u młodzieży oraz osób dorosłych.
  59. Organizacja konferencji oraz innych wydarzeń z zakresu upowszechniania wiedzy, edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki IT, przedsiębiorczości i biznesu oraz rozwoju osobistego.
  60. Upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem nowych technologii; budowę platform edukacyjnych i szkoleniowych.
  61. Promocję i organizowanie wolontariatu oraz akcji charytatywnych.
  62. Realizacja projektów edukacyjnych, wychowawczych oraz społecznych, aktywizujących do działań wolontariackich.
  63. Wspieranie idei adopcji serca oraz w jakiejkolwiek postaci.
  64. Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu.
  65. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach obiektów związanych z działalnością Fundacji.
  66. Finansowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację celów Fundacji.
  67. Inicjowanie działań podkreślających rolę dźwięku oraz muzyki w życiu człowieka, poprzez organizację konferencji, wydawanie publikacji, wydawanie materiałów audio, tworzenie audiomap oraz zachowywanie dziedzictwa akustycznego kraju.
  68. Produkcję programów telewizyjnych i radiowych promujących Polskę oraz tradycje regionalne.
  69. Popularyzację nauki i podkreślanie roli edukacji w rozwoju świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa.
  70. Upowszechnianie kultury i korzyści płynących z obcowania z kulturą i sztuką.
  71. Prowadzenie kampanii informacyjnych i z zakresu marketingu społecznego dotyczących ważnych problemów społecznych.
  72. Wsparcie rozwoju biznesu oraz organizacji pozarządowych poprzez podnoszenie jakości i profesjonalizmu multimediów oraz prac wizualnych potrzebnych do realizacji ich misji

  § 8

  Działalność wymieniona w § 7 może być prowadzona jako działalność odpłatna lub nieodpłatna pożytku publicznego, której przedmiotem wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) są następujące rodzaje działalności:

  58.11.Z Wydawanie książek
  58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
  58.13.Z Wydawanie gazet
  58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
  63.12.Z Działalność portali internetowych
  63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
  63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  69.10.Z Działalność prawnicza
  78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
  78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  85.59.A Nauka języków obcych
  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
  94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych.
  32.40.Z Produkcja gier i zabawek
  59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  74.20.Z Działalność fotograficzna
  74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 • Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

  § 9

  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (słownie: dwa i pół tysiąca złotych).

  § 10

  1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej bieżącej działalności pochodzą w szczególności z:

  1.1. Darowizn, spadków, zapisów.
  1.2. Subwencji i dotacji od osób prawnych i fizycznych.
  1.3. Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych, aktywów, nieruchomości i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, itp.
  1.4. Dochodów z działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.
  1.5. Dochodów z majątku fundacji.
  1.6. Dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
  1.7. (uchylony)
  1.8. (uchylony)

  2. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.
  3. Fundacja może przeznaczać środki finansowe na spłatę zobowiązań finansowych w tym spłaty kredytów, zaciągniętych wyłącznie na realizację zadań wynikających z celów statutowych.
  4. Zarząd Fundacji może lokować majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością według zasady priorytetu bezpieczeństwa nad zyskiem.
  5. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nie przekraczającej 50% jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku lub podniesieniem ich rentowności.
  6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa dziedziczone długi.

  7. Fundacja nie może:
  1) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2) przekazywać swojego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3) wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4) dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 • Rozdział IV. Działalność gospodarcza

  (uchylony)

 • Rozdział V. Władze Fundacji

  § 12

  Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

  Zarząd

  § 13

  1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony.
  2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) śmierci członka Zarządu.
  3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora w drodze pisemnego wypowiedzenia.
  4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  § 14

  1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie działalnością Fundacji,
  b) realizacja celów statutowych,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  g) składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,
  h) wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji.
  3. Zarząd co roku zobowiązany jest złożyć roczne sprawozdanie z działalności Fundacji na ręce Fundatora.

  § 15

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
  3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
  4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

  Sposób reprezentacji

  § 16

  1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może dwóch członków Zarządu łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie.
  2. Fundacja może powołać rzecznika prasowego, upoważnionego do informowania o działaniach i założeniach statutowych Fundacji na użytek środków masowego przekazu.
  3. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada Fundacji lub pełnomocnik powołany przez Fundatora.

 • Rozdział VI. Rada Fundacji

  §17

  1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony.

  2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustępuje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) śmierci członka Rady Fundacji,
  d) działalności sprzecznej z interesami i dobrem Fundacji.
  3. W przypadku wygaśnięcia mandatu w następstwie zdarzeń wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, w skład Rady Fundacji w miejsce ustępującego członka wchodzi Fundator.

  §18

  Uprawnienia i obowiązki Rady Fundacji:
  1. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż połowy członków Rady Fundacji. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
  2. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji jej Przewodniczący. Strukturę, tryb i formy działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”, uchwalony przez Radę Fundacji.
  3. Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy:
  a) odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  b) nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności nad realizacją przez Fundację celów statutowych,
  c) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji,
  d) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  e) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji,
  f) opiniowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Fundacji z wykonywania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym,
  g) inspirowanie kierunków działania Fundacji,
  h) wybór audytora.
  4. Ponadto Rada Fundacji:
  a) wykonując obowiązki określone w ust. 3 może zasięgać opinii ekspertów,
  b) może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

  §19

  1. Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia swojej funkcji w Fundacji.
  2. Członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w pracach Rady.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą:
  a) być członkami organu zarządzającego Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  §20

  Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji oraz zasady zwrotu kosztów uczestnictwa w pracach Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”.

 • Rozdział. VII. Postanowienia końcowe

  § 21

  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

  § 22

  1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
  2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
  3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji.

  § 23

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej.
  3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek własny lub na wniosek Zarządu Fundacji.
  4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.

Dane adresowe

 • ul. Piłsudskiego 74 lok. 320
 • 50-020 Wrocław
 • Email: orionfm@yahoo.com
 • KRS: 0000499971
 • NIP: 7123285593
 • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
 • Polityka prywatności
 • Regulamin wpłat darowizn
 • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.