HAŁAS / DŹWIĘK / CISZA

Hałas jako forma zanieczyszczenia środowiska: Interpretacja artykułu 145 Ustawy o ochronie środowiska

blank

Hałas jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. W miastach, gdzie gęstość zaludnienia jest wysoka, hałas staje się nie tylko uciążliwy, ale może również stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. W polskim prawie, hałas jest uznawany za formę zanieczyszczenia środowiska i jest regulowany przez Ustawę o ochronie środowiska z 27 kwietnia 2001 r.

Artykuł 3 punkt 26 tej ustawy definiuje hałas jako “niepożądane lub szkodliwe dźwięki”. Jest to kluczowa informacja o tym, jak prawo traktuje hałas. Jest on uznawany za formę zanieczyszczenia, która może mieć negatywne skutki dla zdrowia i dobrobytu ludzi.

Artykuł 145 tej ustawy mówi, że “kto prowadzi działalność generującą hałas w sposób niezgodny z przepisami o ochronie środowiska, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jest to istotny aspekt, ponieważ pokazuje, że prawo nie tylko uznaje hałas za problem, ale również przewiduje konsekwencje prawne dla tych, którzy generują hałas w sposób niezgodny z prawem.

Interpretacja tego artykułu jest jednak skomplikowana. Co to znaczy, że działalność generuje hałas “w sposób niezgodny z przepisami o ochronie środowiska”? Czy to oznacza, że każda działalność generująca hałas jest nielegalna? Odpowiedź na to pytanie jest – nie. Prawo rozróżnia między różnymi rodzajami hałasu i różnymi sytuacjami, w których hałas jest generowany.

Na przykład, hałas generowany przez budowę lub remont budynku jest uważany za nieunikniony i jest zazwyczaj dozwolony w określonych godzinach dnia. Z drugiej strony, hałas generowany przez głośną muzykę w nocy w mieszkaniu może być uznany za niezgodny z prawem, jeśli przekracza określone normy hałasu.

Ponadto, prawo przewiduje różne środki, które mogą być podjęte w celu ograniczenia hałasu. Na przykład, osoba generująca hałas może być zobowiązana do zastosowania środków dźwiękochłonnych lub do przestrzegania określonych godzin, w których hałas jest dozwolony.

W praktyce, interpretacja i egzekwowanie tych przepisów często zależy od lokalnych władz. Na przykład, inspektorzy środowiskowi mogą prowadzić pomiary hałasu, aby ustalić, czy normy hałasu są przekraczane. Jeśli stwierdzą, że tak jest, mogą podjąć działania prawne przeciwko osobie generującej hałas.

Prawo przewiduje również ochronę dla osób, które są narażone na hałas. Jeśli osoba czuje, że jej zdrowie lub dobrobyt jest zagrożone przez hałas, może podjąć działania prawne przeciwko osobie generującej hałas. Może to obejmować żądanie ograniczenia hałasu, odszkodowania za szkody zdrowotne spowodowane hałasem, a nawet kary kryminalne w przypadku poważnych naruszeń.

Warto zwrócić uwagę na przykład na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr 1323/12) z dnia 30 listopada 2012 r., który dotyczył sprawy związanej z przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. Sprawa ta nie dotyczyła bezpośrednio artykułu 145 Ustawy o ochronie środowiska, ale była powiązana z art. 115a tej ustawy, który reguluje kwestie związane z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu.

W tej sprawie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził badanie dopuszczalnego poziomu hałasu poza zakładem A. sp. z o.o. W wyniku tych badań stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu, co doprowadziło do wszczęcia postępowania administracyjnego i wydania decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu dla zakładu.

Decyzja ta została zaskarżona przez pełnomocnika spółki, który argumentował, że pomiary hałasu powinny zostać powtórzone w trakcie postępowania administracyjnego, a nie przed jego wszczęciem. Odwołanie zostało odrzucone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Sprawa trafiła następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał skargę za uzasadnioną i stwierdził, że zaskarżone decyzje naruszały procedurę administracyjną w stopniu uzasadniającym ich wyeliminowanie z obrotu prawnego.Podsumowując, artykuł 145 Ustawy o ochronie środowiska stanowi ważne narzędzie prawne w walce z hałasem jako formą zanieczyszczenia środowiska. Choć interpretacja i egzekwowanie tego artykułu mogą być skomplikowane, to stanowi on ważny krok w kierunku ochrony zdrowia i dobrobytu ludzi przed szkodliwymi skutkami hałasu.

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.